welcome message

Hearty Welcomes You

Always visit my site. If you want any news sms ON oommurugan to 9003798003

Flash News

Flash News:

popup.

Tuesday, 18 September 2012

RTE சட்டம் தொடர்பான புத்தாக்க பயிற்சி விடுமுறையில் நடைபெறுவதால் வெளியூர் சென்று இருப்பவர்கள் அந்தந்த மாவட்ட மற்றும் ஒன்றியதிலேயே பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளலாம்


RTE சட்டம் தொடர்பான புத்தாக்க  fhyh©L¤nj®Î / KjšgUt éLKiwæš el¤j¥gLtjhš, MÁça®fŸ k‰W« jiyik MÁça®fŸ jh§fŸ éL¥Ãš btëô® bršy ne®ªjhš, mªj x‹¿a¤Ânyna mt®fŸ gæ‰Áæš fyªJbfhŸsyh«. vdnt, mid¤J mYty®fS« (CEO, SSA CEO, DEEO) j§fŸ MSif¡F c£g£l gŸë¤ jiyik MÁça®fŸ k‰W« MÁça®fŸ vªj x‹¿a¤Âš gæ‰Áæš g§nf‰f cŸsd® v‹w jftiy¥ bg‰W, mjid r«gªj¥g£l kht£l MÁça® fšé k‰W« gæ‰Á ãWtd Kjšt®fS¡F mD¥Ã it¡FkhW nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ.

No comments: